Lalitha Sahasranamam Lyrics In English - Mr-Jatt

Lalitha Sahasranamam Lyrics In English

Uploaded by @Mr-Jatt

Lalitha Sahasranamam Lyrics In English

Added On: 18, Nov 2023

Category: Devotional Song Lyrics

Rajalakshmee Sanjay are the singers of the song Lalitha Sahasranamam, which has lyrics written by Traditional and music composed by Traditional.

Asyashrilalita Sahasranama Stotras Mahamantrasya,vashinyadi Vagdevata

Rushayah Anushtup Chandaha Shree Lalitha Parameshari Devata

Shrimadvagbhava Kutetibijam Madhyakuteti Shaktih Shaktinyasam

Karanyasancha Kuryat Mama Shree Lalita Parameshari Prasada Sidhyardhe

Jape Viniyogah


Dhyanam


Sinduraruna Vigragam, Trinayanam, Manikyamaoli Spharat Taranayaka

Shekharam, Smitamukhim, Aapinavakshoruham Panibhyam, Alipurnaratna

Chashakam, Raktotpalam Bibhratim Saomyam Ratna Ghatasdha

Raktacharanam DhyayetparamanbikamArunam Karuna Tarangitakshim Dhruta Pashankusha Pushpa Banachapam

Animadibhi Ravrutam Mayukhai Rahamityeva Vibhavaye, Bhavanim

Dhyayetpadmasanasdham Vikasita Vadanam Padmapatrayatakshim

Hemabham Pitavastram Karakalita Lasadhemapadmam Varangim


Sarvalankarayuktam Satata Mabhayadam Bhaktanamram Bhavanim Shree

Vidyam Shantamurtim Sakala Suranutam Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma Vilepana Malikachunbi Sasturikam Samandahasi Tekshenam

Sasharachapa Pashankusham Asheshajana Mohini Marunamalya

Bhushanbaram Japakusuma Bhasuram Japavidhao Smaredanbikam


Lalitha Sahasranamam Song Lyrics in English


Sree-mata Shree Maha-ragyni Shreematsinha-saneshvaree

Chidagni Kunda-sanbhuta Deva-karya Samudyata – 1


Udyadbanu Saha-srabha Chatur-bahu Saman-vita

Raga-svarupa Pashadya Krodha-karanku-shojvala – 2Mano-rupekshu Kodanda Pancha Tanmatra Sayaka

Nijaruna Prabha-pura Majabhramhanda Mandala – 3


Chanpaka Shoka Punnaga Saogandhika Lasatkacha

Kuruvinda Mani Shrenee Kanatkotira Mandita – 4


Ashtami Chandra Vibhraja Dalikasdhala Shobhita

Mukha-chandra Kalankabha Mruga-nabhi Visheshaka – 5


Vadanas-mara Mangalya Gruhatorana Chillika

Vaktra-lakshmi Pari-vaha Chalan-minabha Lochana – 6Nava-chanpaka Pushpabha Nasa-danda Virajita

Tarakanti Tiraskari Nasa-bharana Bhasura – 7


Kadanba Manjari Klupta Karna-pura Mano-hara

Tatanka Yugali-bhuta Tapa-nodupa Mandala – 8


Padma-raga Shila-darsha Pari-bhavi Kapolabhuh

Nava-vidruma Binbashree Nyakkari Radanachada – 9


Shudha Vidyankurakara Dvijapankti Dvayojvala

Karpura-vitikamoda Samakarsha Digantara – 10Nijasanlapa Madhurya Vinirbhastitakachapi

Mandasmita Prabhapura Majatkamesha Manasa – 11


Anakalita Sadrusya Chubuka Shree Virajita

Kamesha Bada Mangalya Sutra-shobhita Kandhara – 12


Kanakangada Keyura Kamaniya Bhujanvita

Ratnagrai-veya Chintakalola Mukta Phalanvita – 13


Kameshvara Prema-ratna Mani Prati-panastani

Nabhyalavala Romali Lata Phala Kuchadvaei – 14


Lakshya Romalata Bharata Samunneya Madhyama

Stana-bhara Dalanmadhya Patta-bandha-valitraya – 15


Arunaruna Kaostunbha Vastra Bhasvatkatitati

Ratna Kinkinikaramya Rashanadama Bhushita – 16


Kamesha-gynata Saobhagya Marda-voru Dvayanvita

Manikya Makuta Kara Janudvaya Virajita – 17


Endra-gopa Parikshipta Smaratunabha Janghika

Guda-gulpha Kurma Prushtajaeishnu Prapadanvita – 18


Nakhadidhiti Sanchanna Samajana Tamoguna

Padadvaya Prabhajala Parakruta Saroruha – 19


Shinjanamani Mangira Mandita Shrepadanbuja

Marali Mandagamana Maha-lavanya Shevadhih – 20


Sarvaruna Navadyangi Sarvabharana Bhushita

Shiva-kameshvarankasdha Shiva Svadhinavallabha – 21


Sumeru Shrunga-madhyasdha Shreemannagara Naeika

Chintamani Gruhantahsdha Pancha Bramga Sanasdhita – 22


Mahapadmatavi Sansdha Kadanba Vanavasinee

Sudha Sagara Madhyasdha Kamakshi Kamadaeinee – 23


Devarshigana Sanghata Stuyamanatma-vaibhava

Bhandasura Vadhodyukta-shakti-sena Samanvita – 24


Sanpatkari Samaruda Sindhura Vrajasevita

Asvarudadhishtitasva Koti Bhiravruta – 25


Chakra-raja Radharudha Sarva-yudha Parishkruta

Geya-chakra Radha-ruda Mantrini Parisevita – 26


Kiri-chakra Radha-rudha Dandanadha Puraskruta

Jvalamalinikakshipta Mahni Prakara Madhyaga – 27


Bhandasainya Vadhodyukta Shakti Vikrama Harshita

Nitya Parakra Matopa Nireekshana Samutsaka – 28


Bhanda-putra Vadhodyukta Balavikrama Nandita

Mantrinyanba Virachita Vishangavadhatoshita – 29


Vishukra Pranaharana Varahi Viryanandita

Kameshvara Mukhaloka Kalpita Shreganeshvara – 30


Maha-ganesha Nirbhinna Vighnayantra Praharshita

Bhanda-surendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini – 31


Karanguli Nakhotpanna Narayana Dashakrutih

Mahapashupatastragni Nirdagdha Surasainika – 32


Kameshvarastra Nirdagda Sabhandasura Shunyaka

Bramhependra Mahendradi Devasansdhutavaibhava – 33


Haranetragni Sandagdakama Sanjivanaoshadhih

Shreemadvagbhavakutaika Svarupa Mukhapankaja – 34


Kantadhah-kati Paryanta Madhyakuta Svarupinee

Shakti-kutaikatapanna Katyadhobhaga Dharinee – 35


Mulamantratmika Mulakutatraya Kalebara

Kulamrutaikarasika Kulasanketapaline – 36


Kulangana Lulantasdha Kaolinee Kulayogini

Akula Samayantasdha Samayachara Tatpara – 37


Muladharaika Nilaya Bramhagrandhi Vibhedini

Manipurantarudita Vishnugrandhi Vibhedine – 38


Aagyna-chakrantaralasdha Rudra-grandhi Vibhedini

Sahasraranbujaruda Sudhasarabhivarshinee – 39


Tatillata Samaruchi Shatchakropari Sansdhita

Mahashakti-kundalini Bisatantu Taniyasi – 40


Bhavani Bhavanagamya Bhavaranya Kutarika

Bhadrapriya Bhadra-murti Rbhakta-saobhagyadaeini – 41


Bhakta-praya Bhakta-gamya Bhakti-vashya Bhaya-paha

Shanbhavi Sharadaradhya Sharvani Sharmadaeini – 42


Shankari Shrikari Sadhvi Sarachandra Nibhanana

Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana – 43


Nirpepa Nirmala Nitya Nirakara Nirakula

Nirguna Nishkala Shanta Nishkama Nirupaplava – 44


Nityamukta Nirvikara Nisprapancha Nirashraya

Nitya-shudha Nitya-budha Niravadya Nirantara – 45


Nishkarana Nishkalanka Nirupadhirnirishvara

Niraga Ragamadhani Nirmada Madanashini – 46


Nishchinta Nirahankara Nirmoha Mohanashinee

Nirmama Mamatahantri Nishpapa Papanashini – 47


Nishkrodha Krodhashamani Nirlobha Lobhanashini

Nisandhaya Sanshayaghni Nirbhava Bhavanashini – 48


Nirvikalpanirabadha Nirbheda Bhedanashini

Nirnasha Mrutyumadhani Nishkriya Nishparigraha – 49


Nistula Nilachikura Nirapaya Niratyaya

Durlabha Durgama Durga Dukha-hantri Sukhaprada – 50


Dushta-dura Duracharashamani Doshavarjita

Sarvagyna Sandrakaruna Samanadhika Varjita – 51


Sarva-shaktimaei Sarvamangala Sadgatiprada

Sarveshvari Sarvamaei Sarvamantrasvarupini – 52


Sarva-yantratmika Sarvatantrarupa Manonmani

Mahishvari Mahadivi Mahalakshmi Rmrudapriya – 53


Maharupa Mahapujya Mahapataka Nashini

Mahamaya Magasatva Mahashaktirmaharatih – 54


Mahabhoga Mahaishvarya Mahavirya Mahabala

Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55


Mahatantra Mahamantra Mahayantra Mahasana

Mahayaga Kramaradya Mahabhairava Pujita – 56


Maheshvara Mahakalpa Mahatandava Sakshini

Mahakamesha Mahishi Mahatripurasundari – 57


Chatushashtyupacharadya Chatushashti Kalamaei

Mahachatushashtikoti Yogini Ganasevita – 58


Manuvidya Chandra Vidya Chandramandala Madhyaga

Charu Rupacharuhasa Charuchandra Kaladhara – 59


Charachara Jagannadha Chakraraja Niketana

Parvati Padmanayana Padmarga Samaprabha – 60


Panchapretasanasina Panchabramha Svarupini

Chinmaei Paramananda Vigynanaghanarupini – 61


Dhyanadhyatru Dhyeyarupa Dharmadharma Vivarjita

Vishvarupa Jagarini Svapanti Taijasatmika – 62


Supta Pragynatmika Turya Sarvavasdhavivarjita

Prushtikartri Bramharupa Goptri Govindarupini – 63


Sanharini Rudrarupa Tirodhanakarishvari

Sadashivanugrahada Panchakrutya Parayana – 64


Bhanumandala Madhyasdha Bhairavi Bhagamalini

Padmasana Bhagavati Padmanabha Sahedari – 65


Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavalih

Sahasrashirshavadana Sahasrakshi Sahasrapat – 66


Aabramhakitajanani Varvashrama Vidhaeini

Nijagyna Rupanigama Punyapunya Phalaprada – 67


Shruti Simanta Sirurikruta Padabja Dhulika

Sakalagama Sandoha Shukti Sanputa Maoktika – 68


Purushardhaprada Purna Bhogini Bhuvaneshvari

Anbika Nadi Nidhana Paribramhendra Sevita – 69


Narayani Nadarupa Namarupa Vivarjita

Hrinkari Hrimati Hrudya Heyopadeyavarjita – 70


Rajarajarchita Ragyni Ramya Rajivalochana

Ranjani Ramani Rasya Ranarkinkini Mekhala – 71


Rama Rakenduvadana Ratirupa Ratipriya

Rakshakari Rakshasaghni Rama Ramanalanpata – 72


Kamya Kamakalarupa Kadanba Kusumapriya

Kalyani Jagatikanda Karunarasasagara – 73


Kalavati Kalalapa Kanta Kadanbari Priya

Varada Vamanayana Varunimadavihvala – 74


Vishvadhika Vidavidya Vindhyachala Nivasini

Vidhatri Vidajanani Vishnu Maya Vilasini – 75


Kshetra-svarupa Kshetreshi Kshetrakshetragynapalini

Kshaya-vrudhi Vinirmukta Kshetrapala Smarchita – 76


Vijaya Vimala Vandya Mandaru Janavatsala

Vagvadini Vamakeshi Vahni Mandala Vasini – 77


Bhaktimatkalpalatika Pashupasha Vimochani

Sanhruta Sheshapashanda Sadachara Pravartika – 78


Tapatrayagni Santapta Samahladana Chandrika

Tatuni Tapasaradhya Tanumadhya Tamo-paha – 79


Chiti Statpadalakshyardha Chidekarasa Rupini

Svatyanandalavibhuta Bramhadyananda Santatih – 80


Parapratyakchitirupa Pashyanti Paradevata

Madhyama Vaikharirupa Bhaktamanasa Hansika – 81


Kameshari Prananadi Krutagyna Kamapujita

Shrungararasa Sanpurna Jaya Jalandharasdhita – 82


Odyana Pita Nilaya Nindu Mandala Vasini

Rahoyaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpata – 83


Sadyah Prasadini Vishvasakshini Sakshivarjita

Shadanga Devata Yukta Shadgunya Paripurita – 84


Nityaklinna Nirupama Nirvana Sukhadaeini

Nitya Shodashika Rupa Shree Kantardha Sharirini – 85


Prabhavati Prabha Rupa Prasidha Parameshari

Mulaprakruti Ravyakta Vyaktavyakta Svarupini – 86


Vyapini Vividhakara Vidya Vidya Svarupini

Mahakameshanayana Kumudahlada Kaomudi – 87


Bhaktahardhatamobheda Bhanumadbanu Santatih

Shivaduti Shivaradhya Shivamurtishivankari – 88


Shivapriya Shivapara Shishteshta Shishta-pujita

Aprameya Svaprakasha Manovachamagochara – 89


Chichakti Shchetanarupa Jadashakti Jadatmika

Gayatri Vyahruti Sandhya Dvijabrunda Nishemita – 90


Tatvasana Tatvamaei Panchakoshantarah Sdhita

Nisima Mahima Nitya-yaovana Madashalini – 91


Madagharnita Raktakshi Madapatala Gandabhuh

Chandana Drava Digdhangi Chanpeya Kusumapriya – 92


Kushala Komalakara Kurukulla Kuleshvari

Kulakundalaya Kaolamarga Tatpara Sevita – 93


Sumara Gananadhanba Tushtih Pushtirmati Dhrutih

Shanti Spastimati Mantirnandini Vignanashini – 94


Tejovati Trinayana Lolakshi Kamarupini

Malini Hansini Mata Malayachala Vasini – 95


Sumukhi Nalini Subhru Shobhana Suranaeika

Karikanti Kantimati Kshobhini Sukshmarupini – 96


Vajreshvari Vamadevi Vayovasdha Vivarjita

Sideshvari Sidhavidya Sidhamata Yashasvini – 97


Vishudichakra Nilaya Raktavarna Trilochana

Khatvangadi Praharana Vadanaika Samanvita – 98


Payasanna Priya Tvaksdha Pashuloka Bhayankari

Amrutadi Mahashakti Sanvruta Dakinishvari – 99


Anahatabjanilaya Shyamabha Vadanadvaya

Danshtrojvalakshamaladi Dhara Rudhira Sansdhita – 100


Kalaratryadishaktyao-ghavruta Snigdhao-dana Priya

Mahavirendra Varada Rakinyanba Svarupini – 101


Manipurabja Nilaya Vadanatraya Sanyuta

Vajradikayudhopeta Dayaryadibhiravruta – 102


Rakta-varna Mansanishta Gudanna Pritamanasa

Samsta Bhakta Sukhada Lakinyanba Svarupini – 103


Svadhishtananbujagata Chaturvaktra Manohara

Shuladyayudha Sanpanna Pitavarna Tigarvita – 104


Medhonishta Maduprita Bandinyadi Samanvita

Dadyannasakta Hrudaya Kakini Rupadharini – 105


Muladharanbujarudha Panchavaktrasdhi Sanpdhita

Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita – 106


Mudgaodanasaktachitta Sakinyanba Svarupini

Aagynachakrabja Nilaya Shuklavarna Shadanana – 107


Majasansdha Hansavati Mukhyashakti Samanvita

Haridranai Karasika Hakinirupa Dharini – 108


Sahasradala Padmasdha Sarvavarnopashobhita

Sarvayudhadharashukla Sansdhita Sarvatomukhi – 109


Sarvaodana Pritachitta Yakinyanba Svarupini

Svahasvadha Mati Rmedha Shrutih Smrutiranuttama – 110


Punyakirtih Punyalabhya Punyashravana Kirtana

Pulomajarchita Bandhamochani Bandhuralaka – 111


Vimarsharupini Vidya Viyadadi Jagatprasuh

Sarvavyadhi Prashamani Sarvamrutyu Nivarini – 112


Agraganya Chintyarupa Kalikalmashanashini

Katyayani Kalahantri Kamalaksha Nishevita – 113


Tanbulapuritamukhi Dadimikusumaprabha

Mrugashi Mohini Mudhya Mrudani Mitrarupini – 114


Nityatrupta Bhaktanidhi Rniyantri Nikhileshvari

Maityradi Vasanalabhya Mahapralayasakshini – 115


Parashaktih Paranishta Pragynana Ghanarupini

Madhvipanalasa Matta Matrukavarna Rupini – 116


Mahakailasa Nilaya Mrunala Mrududorlata

Mahaniya Dayamurti Rmahasamrajyashalini – 117


Aatmavidya Mahavidya Shreevidya Kamasevita

Shree Shodashaksharividya Trikuta Kamakotika – 118


Katakshakinkaribhuta Kamala Kotisevita

Shirasdhita Chandranibha Phalasdhendra Dhanuh Prabha – 119


Hrudayasdha Ravi Prakhya Trikonantara Dipika

Dakshayani Daityahantri Dakshayagyna Vinashini – 120


Darandolita Dirghakshi Darahasojvalanmukhi

Gurumurtirgunanidhi Rgamata Guhajanmabhuh – 121


Deveshi Dandanitisdha Daharakasha Rupini

Pratipanmukhyarakanta Tidhimandala Pujita – 122


Kalatmika Kalanadha Kavyalapa Vinodini

Sachamara Ramavani Savyadakshini Sevita – 123


Aadishakti Rameyatma Parama Pavanakrutih

Anekakoti Bramhanda Janani Divyavigraha – 124


Klinkari Kevala Guhyakaivalya Padadaeini

Tripura Trijagadvandya Trimurti Stridasheshvari – 125


Tryakshari Divyagandhadya Sindura Tilakanchita

Uma Shailendra Tanaya Gaori Gandharava Sevita – 126


Vidhvagarbha Svarnagarbha Varada Vagadhishvari

Dhyanagamyaparichedya Gynanada Gynanavigraha – 127


Sarvavedanta Sanvedya Satyananda Svarupini

Lopamudrarchita Lilaklupta Bramhanda Mandala – 128


Adrushyadrushyarahita Vigynatri Vedyavarjita

Yogini Yogada Yogya Yoganandayugandhara – 129


Echashakti Gynashakti Kriyashakti Svarupini

Sarvadhara Supratishta Sadasadrupadharini – 130


Ashtamurtirajajaitri Lokayatra Vidhaeini

Ekakini Bhumarupa Nirvaita Dvaitavarjita – 131


Annada Vasudha Vrudha Bramhatmaikya Svarupini

Bruhati Bramhani Bhramhi Bramhananda Balipriya – 132


Bhasharupa Bruhatsena Bhavabhava Vivarjita

Sukharadhya Shubhakari Shobhana Sulabhagatih – 133


Rajarajishvari Rajyadaeini Rajyavallabha

Raja Tkrupa Rajapita Niveshitanija Shrita – 134


Rajyalakshmih Koshanadha Chaturanga Baleshvari

Samrajyadaeini Satyasandha Sagaramekhala – 135


Dikshita Daityashamani Sarvaloka Vashankari

Sarvardhadatri Savitri Sachidananda Rupini – 136


Deshakala Parichinna Sarvaga Sarvamohini

Sarsvati Shastramaei Guhanba Guhyarupini – 137


Sarvopadhivinirmukta Sadashiva Pativrata

Sanpradayeshvari Sadhvi Gurumandala Rupini – 138


Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumatimahi

Gananba Guhyakaradhya Komalangi Gurupriya – 139


Svatantra Sarvatantreshi Dakshanamurtirupini

Sanakadi Samaradhya Shivagynana Pradaeini – 140


Chitkala Nandakalika Premarupa Prinankari

Namaparayana Prita Nandivida Nateshvari – 141


Midhya Jagadadhishtana Muktida Muktirupini

Lasyapriya Layakari Sajja Ranbhadi Vandita – 142


Bhavadava Sudhavrusthih Paparanya Davanala

Daorbhagya Tula Vatula Jaradhvanta Raviprabha – 143


Bhagyabhi Chandrika Bhakta Chittakeki Ghanaghna

Rogaparvatadanbholi Rmrutyudaru Kutarika – 144


Mahishvari Mahakali Mahagrasa Hamashani

Aparna Chanidika Chandamundasura Nishudini – 145


Ksharakshatmika Sarvalikeshi Vishadharini

Trivargadatri Subhaga Tryanbaka Trigunatmika – 146


Svargapavargada Shudha Japapushpa Nibhakrutih

Ojovati Dyutidhara Yagynarupa Priyavrata – 147


Duraradhya Duradhatsha Patali Kusumapriya

Hamati Merunilaya Mandara Kusumapriya – 148


Viraradhya Viradrupa Viraja Vishatomukhi

Pratyagrupa Parakasha Pranada Pranarupini – 149


Martanda Bairavaradhya Mantrini Nyastarajyadhuh

Tripureshi Jayatsena Nistraigunya Parapara – 150


Satyagynananandarupa Samarsya Parayana

Kapardini Kalamala Kamadhukamarupini – 151


Kalanidhih Kavyakala Rasagyna Rasashevadhih

Pushtapuratana Pujya Pushkara Pushkarekshana – 152


Paranjyotih Parandhamah Paramanuh Paratpara

Pashahasta Pashahantri Paramantra Vibhedini – 153


Murta Murta Nityatrupta Munimanasa Hansika

Satyavrata Satyarupa Sarvantaryamini Sati – 154


Bramhani Bramhajanani Bahurupa Budharchita

Prasavitri Prachandagyna Pratishta Prakatakruti – 155


Praneshvari Pranadatri Panchashatpritarupini

Vishrunkhala Viviktasdha Viramata Viyatprasuh – 156


Mukunda Muktinilaya Mulavigraharupini

Bhavagyna Bhavarogaghni Bhavachakra Pravartini – 157


Chandasara Shastrasara Mantrasara Talodari

Udarakirti Rudhamavaibhava Varnarupini – 158


Janmamrutyu Jaratapta Janavishranti Daeini

Sarvopanishadudghushta Shantyatita Kalatmika – 159


Ganbhira Gaganantahsdha Garvita Ganalolupa

Kalpanarahita Kashtakanta Kantardha Vigraha – 160


Kartakarananirmukta Kamakeli Tarangita

Kanatkanakatatanka Lilavigrahadharini – 161


Ajakshaya Vinirmukta Mugdha Kshipraprasadini

Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha – 162


Traei Trivarganilaya Trisdha Tripuramalini

Niramaya Niralanba Svatmarama Sudhasrutih – 163


Sansara Pankanirmagna Samudharana Sandita

Yagyna Priya Yagynakartri Yajamana Svarupini – 164


Dharmadhara Dhanadhyaksha Dhanadhanya Vivardhini

Viprapriya Viprarupa Vishvabhramanakarini – 165


Vishvagrasa Vidrumabha Vaishnavi Vishnuruini

Ayoniryoninilaya Kulasdha Kularupini – 166


Viragoshtipriya Vira Naishkarmya Nadarupini

Vigynanakalana Kalyavidagdha Vhaindavasana – 167


Tatvadhika Tatvamaei Tatvamardha Svarupini

Samagana Priya Saomya Sadashiva Kutunbini – 168


Savyapasavyamargasdha Sarva Padvi Nivarini

Svasdha Svabhavamadhura Dhira Dhirasamarchita – 169


Chaitanyardhya Samaradhya Chaitanya Kusumapriya

Sadodita Sadatushta Tarunadityapatala – 170


Dakshina Dakshinaradhya Darasmera Mukhanbuja

Kaolini Kevala Narghya Kaivalyapadadaeini – 171


Stotrapriya Stutimati Shruti Sanstuta Vaibhava

Manasvini Manavati Maheshi Mangalakrutih – 172


Vishvamata Jagadhatri Vishalakshi Viragini

Pragalbha Paramodara Paramoda Manomaei – 173


Vyomakeshi Vimanasdha Vajrini Vamakeshvari

Panchayagyna Priya Panchapreta Manchadhishaeini – 174


Panchami Panchabhuteshi Panchasankhyopacharini

Shashvati Shashvataishvarya Sarmada Shanbhumohini – 175


Dharadharsuta Dhanya Dharmini Dharmavardini

Lokatita Gunatita Sarvatita Shamatmika – 176


Bandhuka Kusuma Prakhya Balalila Vinodini

Sumangali Sukhakari Suveshadya Suvasini – 177


Suvasinyarchana Prita Shobhana Shudhamanasa

Bindutarpana Santushta Purvaja Tripuranbika – 178


Dashamudra Samaradhya Tripura Shrivanshankari

Gynanamudra Gynanagamya Gynanagyneya Svarupini – 179


Yonimudra Trikhandeshi Trigunanba Trikonaga

Anaghadbhuta Charitra Vanchitardha Pradaeini – 180


Abhyasatishayagynata Shadadhvatita Rupini

Avyajakarunamurti Ragynanadhvanta Dipika – 181


Aabalagopavidita Sarvanullanghyashasana

Shrichakrarajanilaya Shrimatripurasundari – 182


Shri Shiva Shivashaktyaikya Rupini Lalitanbika

Yvam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguh – 183